Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data publikacji: 2021-01-26, 12:45:31

Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem: 

https://istebna.esesja.pl/zalaczniki/162180/ustalenia-gppirpa_1541682.pdf

Pod poniższymi linkami znajdziecie Państwo nasze działania i inne ważne informacje: 

Nowe godziny dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym: ::Istebna, Trójwieś, Beskidy :: Istebna, Jaworzynka, Koniaków :: Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Istebna ::

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Profilaktyka-w-Istebnej-102341508605879/

Udział w akcji "Świeć przykładem": https://istebna.eu/mieszkaniec/news/wie-przykoadem-b-dz-widoczny

Pakiety profilaktyczne dla szkół: https://istebna.eu/mieszkaniec/news/prewencja-i-profilaktyka-od-najmoodszych-lat

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna: https://istebna.eu/mieszkaniec/news/bezpoatna-pomoc-psychologiczna-i-prawna-dla-mieszka-c-w-gminy-istebna

 

Czym jest GKRPA?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) jest komisją działającą na
podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2023. poz. 2151). Tworzy ją zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja
zadań tejże ustawy. Podstawowym zadaniem Komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
ośrodku lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej została powołana
Zarządzeniem Nr 0050.91.2024 Wójta Gminy Istebna z dnia 27.05.2024 r. w składzie:
1. Izabela Bernaczek - Przewodniczący Komisji
2.Renata Szczepańska - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3.Leokadia Białożyt– Sekretarz Komisji
4. Magdalena Bury – Członek Komisji
5. Anna Hankus – Członek Komisji
6. Michał Kohut– Członek Komisji 
7. Barbara Kubas - Członek Komisji
8. Olga Kukuczka - Członek KomisjiJednym z podstawowych zadań GKRPA jest podejmowanie działań w celu motywowania osób
pijących w sposób problemowy
(tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich,
zakłócania porządku publicznego) do podjęcia leczenia odwykowego.


Komisja przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej
problemem alkoholowym, oraz jej rodzinie.
Postępowanie wszczyna się na wniosek:
1. Najbliższej rodziny,
2. Osób wspólnie mieszkających/sąsiadów,
3. GOPS,
4. Policji, Prokuratury,
5. Szkoły, Zakładu Pracy.


A/ Wniosek należy skierować do:
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000.

Wniosek może być złożony bezpośrednio podczas dyżurów psychologa i prawnika w punkcie konsultacyjnym Istebna Dzilec, lub w zaklejonej kopercie na biurze podawczym w Urzedzie Gminy w Istebnej - w godzinach pracy urzedu.
B/ Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje zaproszona na rozmowę motywacyjną w
sprawie podjęcia ewentualnego leczenia.
C/ W przypadku stwierdzenia występowania nadużywania alkoholu osoba ta zostaje skierowana do
biegłych sądowych celem przeprowadzenia badania wraz z wydaniem opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.
D/ Końcowym etapem w postępowaniu jest przesłanie wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego
wraz z materiałami dotyczącymi okoliczności nadużywania alkoholu przez osobę, wobec której
złożony został wniosek i opinią biegłych Sądu Rejonowego w Cieszynie w celu zajęcia stanowiska.

PUNKT KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Wszyscy mieszkańcy gminy Istebna, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, zmagający się z
problemami i szukający pomocy w ich rozwiązaniu, mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa
oraz pomocy prawnej w Punkcie Konsultacyjnym w Istebnej.
Zachęcamy do skorzystania z konsultacji i porad.


Pomoc skierowana jest do osób:
• będących w różnych sytuacjach kryzysowych,
• zmagających się z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych, w tym cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych przez bliska osobę,
• szukających i poszukujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia, oraz wskazania miejsca,
gdzie można podjąć terapię,
• doświadczających pomocy w rodzinie i w związku tym szukających wsparcia psychologicznego i
prawnego.
Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści:
• Psycholog – porady i konsultacje w zakresie uzależnień od alkoholu dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin, oraz motywowanie do podjęcia leczenia, poradnictwo psychologiczne w
zakresie przemocy w rodzinie.
• Prawnik – porady i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, pomoc w kierowaniu
spraw o znęcanie, alimentacje itp., do prokuratury i sądu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z członkami Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej drogą telefoniczną bądź drogą elektroniczną.

Telefon kontaktowy:

(33) 855 65 00 wewn.30 – Urząd Gminy w Istebnej.

Adres e-mail:
gkrpa@istebna.euDodał: (1247)