Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
25.02
2022

Program Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że przystąpił do realizacji Programu „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego- Funduszu Solidarnościowego . Całkowita wartość zadania wynosi- 244 800,00 zł za cały rok. Przewidywana liczba osób uczestniczących w programie- 25 w tym 18 osób dorosłych i 7 dzieci.  Dlatego informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 i zachęcamy opiekunów osób z niepełnosprawnosciami do skorzystania z usługi.

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2022 adresowany jest:

 • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i mającymi wskazania( pkt 7 i 8 orzeczenia) do :konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021 r. poz.573) albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS),

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.


Na Czym polega opieka wytchnieniowa ?

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do programu i polega na pomocy w :

 • poruszaniu się i przemieszczaniu,
 • pielęgnacji,
 • zapewnieniu przygotowania i podania posiłków,
 • higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych,
 • utrzymania czystości w miejscu przebywania,
 • wspólnym spędzaniu czasu.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2022. 
Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną( przez niepełnosprawność sprzeżoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniami co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Udział w programie jest nieodpłatny. Program będzie realizowany w jednej formie:

 1. świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

 

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM( wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka, wynik badania kwalifikujący do usługi wytchnieniowej wynieść powinien od 18 do 75 punktów)


Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie w godzinach pracy ośrodka pod nr telefonu  33 8556222

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

Dokumenty do pobrania poniżej:Dodał: Łucja Jałowiczor (8406)