Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
21.12
2020

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przejęła gmina uchwałą Rady Gminy Istebna nr XXII/158/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, ww. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Oznacza to, że właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Właściciele nieruchomości, objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściwość organu do przyjęcia opłaty wynika z umiejscowienia nieruchomości w granicach administracyjnych gminy.

 

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439).

 

STAWKA OPŁATY NA ROK 2021

Rada Gminy Istebna uchwałą nr XXV/172/2020 z dnia 24 września 2020 roku ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 181,00 zł rocznie za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  • 724,00 zł rocznie za za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w Istebnej oraz na stronie internetowej Gminy Istebna pod adresem www.istebna.eu w zakładce ekologia/odpady komunalne.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości, opłatę należy wnieść bez wezwania w terminie do 31 lipca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Istebna - Referacie Usług Komunalnych lub pod numerem telefonu (33) 8556500 wewn. 51Dodał: Karolina Goryczka (7667)