Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
4.05
2017

Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wójt Gminy Istebna

 GR.6220.10.2016

                                                                                 OBWIESZCZENIE

I. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r . – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 79  ust. 1, art. 33 – 35  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1  pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) podaję do publicznej wiadomości, co następuje:

Zawiadamiam o uzupełnieniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna ", w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z wniosku Pana Bartosza Kańtoch reprezentującego firmę ENGroup  Bartosz Kańtoch, ul. Skrzydlewskiego 27/14, 43-300 Bielsko - Biała – Pełnomocnika Inwestora  t.j. Gminy Istebna. Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Urzędzie Gminy Istebna, pokój nr 204, gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Istebna, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, pokój nr 204 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia. 

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy Istebna.
Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, Wójt Gminy Istebna  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji  przedsięwzięcia  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

 II. Na podstawie art. 106 § 2 Kpa oraz 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3, art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze – Kameralna”, na wniosek Pana Bartosza Kańtoch reprezentującego firmę ENGroup  Bartosz Kańtoch, ul. Skrzydlewskiego 27/14, 43-300 Bielsko - Biała – Pełnomocnika Inwestora  t.j. Gminy Istebna, zawiadamia się strony, iż z uwagi na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko tutejszy organ ponownie wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.05.2017 r.

     Dodał: (5384)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/2 2024/04/5
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej