Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
4.10
2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Istebna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2018.121 ze zm.) w związku z uchwałą NR XLI/327/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego, ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w gminie Istebna, obręb: Istebna, stanowiącej działkę nr 6617/16 – przetarg ograniczony do właścicieli działek Nr 237/2 i Nr 237/3.

Lp

Nr KW

Nr działki

obręb

Pow.

 m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego

Cena nieruchomości

(wywoławcza)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

 

BB1C/00052000/7

(brak obciążenia

hipotecznego oraz innych

zobowiązań)

 

 

6617/16

Istebna

 

636

 

Działka 6617/16 położona jest we  wsi Istebna – Olecki, w odległości ok. 4,2 km od centrum handlowo – administracyjnego gminy, jest niezabudowana. Działka ma kształt nieregularny, jest wąskim pasem gruntu o długości ok. 117 m, o zmiennej szerokości. Teren w granicach działki posiada znaczny spadek. Otaczający teren posiada jedynie uzbrojenie w sieć energetyczną. W sąsiedztwie działki znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne i leśne. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr  XXI/215/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2009 r. uchwalającą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 92/2009 poz. 2003 z dnia 29 maja 2009 r. działka Nr 6617/16 położona jest w części w jednostce  „Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej Istebna 2.2 MN/U7” w części w jednostce „Tereny drogi klasy dojazdowej Istebna 2.2 KDD3” w części w jednostce „Teren gruntów rolnych Istebna 2.2 R7”.

 

24.000,00 zł *

 

 

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena wywoławcza                               24.000,00 zł *

Wadium                                              2.400,00 zł

Minimalne postąpienie                        240,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek Nr 237/2 i Nr 237/3, ponieważ działka o Nr 6617/16 obręb: Istebna, ze względu na parametry geometryczne nie stanowi samodzielnej działki budowlanej i może być zagospodarowana tylko łącznie z działkami do niej przylegającymi.

Ustalenia formalne I przetargu:

 • Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 900 w pok.  nr 201, II piętro - Urzędu Gminy Istebna; 43-470 Istebna 1000.
 • Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej o kwotę postąpienia.
 • Przetarg może być odwołany lub unieważniony z uzasadnionych przyczyn.
 • Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Istebna.
 • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.) upłynął w dniu 07 września 2018 r.

Warunki przetargu:

 • Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez właścicieli lub współwłaścicieli działek nr 237/2 i Nr 237/3 wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej lub wydrukiem z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym,  potwierdzającym prawo własności nieruchomości, w terminie do dnia 19 listopada 2018r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie.

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Istebna w Banku Spółdzielczym w Ustroniu O/Istebna nr 32 8129 1014 2002 0000 0172 0006 do dnia 19 listopada 2018 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

 • Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Istebnej nie później niż dzień  przed wyznaczonym terminem przetargu.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Wójt Gminy Istebna może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 • Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy Istebna w Banku Spółdzielczym w Ustroniu O/Istebna nr 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001
 • Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi wygrywający przetarg.
 • W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnegoupoważniającedo uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa, pok. nr 201, II piętro, tel. (33) 855-65-00 wew. 44 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.      Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000.

2.      Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Truchan, z którym można skontaktować się:

 • telefonicznie, pod numerem: 883 993 965;
 • pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna;
 • na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu.

3.      Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości.

4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu oraz rokowań na zbycie nieruchomości

5.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w w/w celach dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

•     organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;

•     organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

6.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, wymagany przepisami prawa.

7.      Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.      Podanie danych jest ustawowym warunkiem, umożliwiającym uczestnictwo w przetargu, a ich niepodanie skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w przetargu.

9.      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie przewiduje ich profilowania.

 

 

Istebna dnia 04 października 2018 r.Dodał: Anna Kohut (6232)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

2020/06/14
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej