Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
11.06
2024

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszar części wsi Istebna
(z wyłączeniem obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005)

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszar części wsi Istebna
(z wyłączeniem obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 czerwca 2024 r. do 17 lipca 2024 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 205 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 03.07.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 001
o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2024 r. do Wójta Gminy Istebna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak: złożenie uwagi poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu. Składający uwagę może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony w BIP przy projekcie zmiany studium.

Wnosząc uwagę należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej – nazwę, adres siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2024 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@istebna.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

Wójt Gminy Istebna

Stanisław Legierski

Załączniki mapowe i tekstowe oraz uwaga, do wyłożenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszar części wsi Istebna (z wyłączeniem obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005), Prognozy oddziaływania na środowisko dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 19.06.2024 r. pod następującym adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument,iddok,10457,idmp,324,r,r

W załączniku klauzula informacyjna

 

 

 

 

 Dodał: Magdalena Rucka (9287)