Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
8.04
2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) art. 46 pkt 1 art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i  uzasadnieniem, w dniach od 25 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 205 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 100  w godzinach od 13.00 do 15.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 r. do Wójta Gminy Istebna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak: złożenie wniosku poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu. Składający uwagę może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony w BIP przy projekcie planu.

Wnosząc uwagę należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej – nazwę, adres siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@istebna.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

                                                                                                            Podpisano przez

                                                                                                   Zastępcę Wójta Gminy Istebna

                                                                                                        mgr inż. Łukasz Małysz

 

Załączniki mapowe i tekstowe oraz wniosek, do wyłożenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej pod następującym adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8738&idmp=325&r=r

W załączniku klauzula informacyjnaDodał: Łucja Jałowiczor (8468)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/2 2024/04/5
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej