Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
24.04
2018

Zaproszenie na Biegi na Nartorolkach w Ustroniu

X MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA USTRONIA

W SPRINTACH TECHNIKĄ KLASYCZNĄ

PROGRAM ZAWODÓW

W ramach zawodów zostaną rozegrane

MIĘDZYNARODOWE DZIECĘCE MISTRZOSTWA USTRONIA

 

Miejsce rozgrywania zawodów: Bulwary nadrzeczne w centrum Ustronia skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Armii Krajowej, w pobliżu stacji paliw

Data: sobota 28 kwietnia 2018 roku.

- Zapisy - w dniu zawodów od godziny 9:00 do 11:50  w biurze zawodów – bulwary nad Wisłą

- Odprawa przedstartowa – godzina 11:50  na miejscu startu

- Godzina 12:00 – start pierwszego zawodnika

- Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców - na bulwarach, po zakończeniu startu wszystkich zawodników i wywieszeniu listy wyników

 

ZASADY NAGRADZANIA  - regulamin na stronie www.nartki.org

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma pamiątkowy medal

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma napoje izotoniczne

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma posiłek regeneracyjny

 

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

- Zawody rozgrywane są w stylu klasycznym

- Zawodnicy mogą startować na własnych nartorolkach

- Organizator może użyczyć nartorolki zawodnikom nie posiadającym własnego sprzętu. Dysponujemy czterema kompletami nartorolek.  Zawodnicy obowiązani są jednak posiadać kije narciarskie i buty w systemie SNS Pilot, lub NNN

- Obowiązują nartorolki do stylu klasycznego wyłącznie  na kołach gumowych (czarna guma) o średnicy maksymalnej do 80 mm

- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!

 

 

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja działań Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego.
2. Promowanie Ustronia jako ośrodka przyjaznego narciarzom i turystom.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

4. Promocja bulwarów ustrońskiech jako miejsca przyjaznego nartorolkarzom w perspektywie budowy trasy

           nartorolkowej.

 

2. ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA

43-450 Ustroń, ul. Rynek 2

Telefon, fax  033/854-26-53

e-mail            informacja@ustron.pl

 

Komandor zawodów : Andrzej Nowiński

          

Biuro Zawodów: w miejscu rozgrywania zawodów – bulwary nad Wisłą w sąsiedztwie stacji benzynowej

(Al. Legionów, skrzyżowanie z Armii Krajowej)

 

3. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

X MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA USTRONIA W SPRINTACH TECHNIKA KLASYCZNĄ odbędą się  na nartorolkach do stylu klasycznego.

Miejsce rozgrywania zawodów: Bulwary nadrzeczne w centrum Ustronia skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Armii Krajowej, w pobliżu stacji benzynowej. Data: 28 kwietnia 2018 roku.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
Wypełniając kartę zgłoszeniową  uczestnik akceptuje poniższe ustalenia:

- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

- Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.

- Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

- W razie wypadku uczestnik nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

- Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w  zawodach.

-  W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na druku oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody.

- Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

- Swoim podpisem uczestnik zawodów zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja.

Każdy uczestnik otrzyma na czas zawodów numer startowy i chip pomiaru czasu. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w otrzymany numer i chip.

Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, a zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą oraz, jeśli jest to konieczne, pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Zapisów można dokonywać przez internet https://zapisy.mktime.pl oraz w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 9:00 – 11:50. Proces rejestracji jest zakończony dopiero w momencie odebrania numeru startowego, chipa i dokonaniu opłaty startowej.

Opłata startowa za udział w zawodach – 20 zł. Dzieci do 16 roku życia nie wnoszą opłaty startowej.

 

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

- Zawody rozgrywane są w stylu klasycznym

- Zawodnicy mogą startować na własnych nartorolkach

- Organizator zapewni nartorolki zawodnikom nie posiadającym własnego sprzętu. Zawodnicy obowiązani są posiadać kije narciarskie i buty w systemie SNS Pilot, lub NNN

- Obowiązują nartorolki do stylu klasycznego wyłącznie  na kołach gumowych (czarna guma) o średnicy maksymalnej do 80 mm

- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!

- Zawodnicy startują indywidualnie w odstępach czasowych podanych na odprawie przed startem

- W dniu zawodów, przed rozpoczęciem wyścigu, tylko do godziny 11:30, będzie możliwość wypróbowania sprzętu.

- Nartorolki są sprzętem, który pozawala na osiąganie znacznych prędkości, a dysponują ograniczonymi możliwościami hamowania. W związku z tym Organizator zaleca rozsądną ocenę przez zawodników swoich umiejętności na trasie, a zwłaszcza na nawrocie, celem uniknięcia wypadków.

- Wyścig odbędzie się na wydzielonej trasie. Ponieważ jednak nie można całkowicie wykluczyć pojawienia się osób postronnych na trasie, zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.

- Wyścig będzie odbywał się w formie jazdy indywidualnej na czas. Szczegółowe informacje o zasadach rozegrania startu zostaną podane na odprawie o godzinie 11:50.

 - We wszystkich sprawach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu obowiązujących w czasie trwania zawodów będzie decydował Organizator.

- Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania zawodów.

- W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją.

- W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją
- Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
- Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

6. PROGRAM ZAWODÓW

- Zapisy:

  • przez internet na stronie https://zapisy.mktime.pl
  • w dniu zawodów od godziny 9:00 do 11:50  w biurze zawodów – bulwary nad Wisłą

 - Odprawa techniczna i wręczenie numerów startowych – godzina 11:50  na miejscu startu

- Informacje na temat organizacji startu na odprawie przedstartowej

- Godzina 12:00 – start pierwszego zawodnika

- Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców - na bulwarach, po zakończeniu startu wszystkich zawodników i wywieszeniu listy wyników

 

7. ZASADY NAGRADZANIA

- sześć pierwszych zawodniczek klasyfikacji open kobiet otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrody rzeczowe

- sześciu pierwszych zawodników klasyfikacji open mężczyzn otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrody rzeczowe

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma pamiątkowy medal

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma napoje izotoniczne

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma posiłek regeneracyjny

Prowadzona będzie także odrębna klasyfikacja dzieci (do 15 roku życia):

- dziesięć pierwszych zawodniczek klasyfikacji open dziewcząt otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrody rzeczowe

- dziesięciu pierwszych zawodników klasyfikacji open chłopców otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrody rzeczowe

 

8. KARY

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

- Upomnienie.
- Dyskwalifikacja.

 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

10. PROTESTY

Protesty do Komisji Sędziowskiej zawodów można składać w formie pisemnej nie później niż pół godziny od czasu zamknięcia trasy. Decyzja ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego.

 

11. INFORMACJE KOŃCOWE

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

- Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

- Osoby bez numerów startowych poruszające się na nartach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę  zawodów.
 

- Na trasie zawodów występuje nawrót o sto osiemdziesiąt stopni.

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

- Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

- W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

 Dodał: (5963)