Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
7.06
2021

OGŁOSZENIE O WYZNACZENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2021

Gmina Istebna informuje o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022”.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 2021, wraz z formularzami stanowiącymi załączniki, które są obowiązujące w całym procesie inwestycyjnym, można pobrać ze strony internetowej urzędu: www.istebna.eu lub uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna pok. 201, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
OD 1 LIPCA DO 7 LIPCA 2021 r. W GODZINACH PRACY URZĘDU

(zgodnie z regulaminem obowiązuje kolejność złożonych wniosków).

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zaleca się zachowanie odpowiednich odległości w trakcie składania wniosków, natomiast w procesie informacyjnym preferuje się kontakt za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, e-puap. Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 33 855 65 00 w. 44.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wyznaczonym do tego miejscu, znajdującym się w holu przy wejściu do budynku, w godzinach pracy urzędu. Na składanym wniosku zostanie odnotowana data i godzina wpływu oraz numer porządkowy zgodny z kolejnością wpływu.

Lista wnioskodawców będzie sporządzona według kolejności składania wniosków.
W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia ww. dokumentu. Informacje na temat listy mieszkańców zakwalifikowanych do zawarcia umowy oraz listy rezerwowej zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia naboru.

UWAGA

Dotacja dotyczy łącznie 69 wymian węglowego źródła ciepła, niespełniającego wymaganych prawem norm, na ekologiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze:

  • kocioł na biomasę (pellet)50 szt., spełniających wymogi ekoprojektu oraz 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;
  • kocioł węglowy (ekogroszek)15 sztuk, spełniających wymogi ekoprojektu oraz 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;
  • kocioł na gaz2 szt.;
  • pompa ciepła2 szt.

MONTOWANE KOTŁY MUSZĄ POSIADAĆ KONSTRUKCJĘ UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ SPALANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Dotacje przyznawane będą zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie udzielania dotacji celowej w 2021 oraz 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022”.

KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI NIE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE WCZEŚNIEJ NIŻ DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA, ZAWARTEJ POMIĘDZY GMINĄ ISTEBNA A INWESTOREM.

Wysokość dofinasowania jednostkowego wynosi maksymalnie: 22 000,00 zł dla pompy ciepła, oraz 7 600,00 zł dla pozostałych kotłów bez względu na rodzaj paliwa i jest uzależniona od całkowitych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Inwestora.

OSTATECZNY TERMIN ZAKOŃCZENIA I ROZLICZENIA REALIZACJI INWESTYCJI PRZYPADA NA 31.10.2021 r.Dodał: Anna Kubica-Barska (7954)